INTERVIEW met lector Arie de Wild

Vernieuwde onderzoeksfocus op risicomanagement en gedrag

Een nieuwe onderzoeksfocus

Arie de Wild is in 1998 begonnen bij Hogeschool Rotterdam, destijds de HES. Na een tweejarig intermezzo in Bangladesh kwam hij in 2002 terug om onder de vlag van het Instituut voor Financieel Management aan de slag te gaan als docent. In 2012 startte hij als lector Gedragseconomie bij Kenniscentrum Business Innovation waar hij januari 2013 promoveerde op het thema Gedragseconomie. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van risicomanagement en gedrag. Recent is zowel vanuit het bedrijfsleven als het onderwijs de belangstelling voor onderzoek naar risicomanagement gegroeid. Een signaal voor Arie om de focus van zijn onderzoek voor het kenniscentrum te richten op risicomanagement en gedrag en de toepassing hiervan binnen het midden en kleinbedrijf.

Risicomanagement in het mkb

Elke mkb'er heeft te maken met ‘risico’s’. “Risico’s moet je zien als onzekere factoren. Dit kunnen zowel kansen als bedreigingen zijn” legt Arie uit. “Het mkb doet nog te weinig met risicomanagement, het beheersen van deze risico’s. Ondernemers zijn ondergedompeld in de waan van de dag en hebben weinig tijd om aan de toekomst te denken. Ze zien niet dat de wereld om hen heen verandert en zijn er niet op bedacht dat hun ‘wereld’ straks misschien niet meer bestaat. Het businessmodel is veranderd en de onderneming verliest het van concurrenten die wel hebben geïnnoveerd. Kortom, de ondernemer heeft kansen gemist wat kan leiden tot faillissement.”


Met zijn onderzoek hoopt Arie mkb'ers te helpen en hen bewuster te maken van risico’s. “Door hen te leren hoe risicomanagement werkt, zijn zij in staat bedreigingen op tijd te signaleren en deze om te buigen naar kansen. Zo wordt het mkb toekomstbestendiger.”

“Met dit onderzoek kunnen bedrijven een start maken met het ombuigen van bedreigingen naar kansen en risico’s zoveel mogelijk voorblijven.”

Arie de Wild

Onderzoek risicomanagement bij Spaanse Polder

Met deze nieuwe focus is Arie in 2017 gestart met een benchmarkonderzoek naar risico’s bij bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen ‘s–Gravelandse en Spaanse Polder ondersteund door Gemeente Rotterdam, Schiedam en diverse ondernemersverenigingen.


Via een door Arie opgezette scriptiekring onderzochten acht studenten van de opleiding Bedrijfseconomie de risicoprofielen van de bewuste bedrijven. “Elke student heeft een branche gekozen waarbinnen hij of zij de risicobenchmark uitvoerde. De interviews bij de door hen zelf geworven bedrijven namen zij af in koppels. Zo konden de studenten van elkaar leren en elkaar helpen. Ze vroegen de deelnemers naar de kansen en bedreigingen binnen hun sector en rangschikten de antwoorden op meest genoemd.” Daarnaast werden experts op het gebied van risicomanagement gevraagd om voor deze branches een top 5 te maken qua risico’s. Beide rangordes zijn naast elkaar gelegd en naarmate de top 5 van de bedrijven matchte met die van de experts, werd daar een hogere score aan toegekend. “Deze matching scores kunnen we verwerken in een grafiek zodat de ondernemers kunnen zien of de door hen genoemde risico’s overeenkomen met de door experts genoemde risico’s en hoe deze zich verhouden tot die van andere bedrijven uit de branche.”

“Aan het einde van het onderzoek ontvangt elk bedrijf dat deelgenomen heeft een factsheet gebaseerd op de eigen sector. De resultaten zijn geanonimiseerd, maar desgewenst laten we de betreffende deelnemer weten welke score door het eigen bedrijf is behaald. Zo kan de ondernemer zien wat er speelt binnen het bedrijf en hoe dit binnen de branche ervaren wordt, maar niet om welke concurrent het specifiek gaat.” Aldus Arie de Wild. “Hierdoor kunnen deze bedrijven een start maken met het ombuigen van bedreigingen naar kansen en risico’s zoveel mogelijk voorblijven.”

Dit artikel direct delen: